" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 35 TALKING ABOUT FUTURE ACTIVITIES·

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 35  ALKING  ABOUT  FUTURE  ACTIVITIES·

Crazy English – Lesson 35

511    I think we’re going to save some extra money this year.

512.   What language are you going to study?

513.   Then don’t complain to me when Spanish gets boring.

514.   What are you doing later this week?

515.   Are you still planning to go to medical school?

516.   I want to buy a dog.

517.   I’m going to switch job soon.

518.   We’re like to send our daughter to a private school.

519.   I hope to get good grades this year.

520.   I will be moving in six months.

521.   I’m going to study Chinese next year.

522.   I want to work for my dad’s company.

523.   My parents are going on vacation next month.

524.   In two years I will finish medical school.

525.   My wife wants to buy a new car.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.