" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 1 SCHOOLS AND EDUCATION ·

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 1   SCHOOLS  AND  EDUCATION  ·

Crazy English II – Lesson 1

1.    What college should I attend in the fall?

2.    I’m majoring in history.

3.    Can you tell me where is the dormitory?

4.    I’m taking extra classes this semester.

5.    Are you having problems with chemistry?

6.    I’m not worried about this test.

7.    The prices on textbooks have gone up.

8..   Our class has a meeting after lunch.

9.    The new professor is very strict.

10..   Do you want to study together for the exam?

11..   So now that we’re graduated from high school, what are you going to do?

12..   My father says that choosing the right college is the most important decision a young person can make.

13..   How long have you attended this school?

14.   I didn’t receive a room assignment for the dormitory, so I need to find out what room I will be living in.

15.   Have you decided on the classes you want to take this semester?

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.