" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 7 NET SURFING·

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 7  NET  SURFING·

Crazy English II – Lesson 7

91.   I need to download some lessons for class.

92.   My connection is too slow.

93.   I’ll get off in a couple of minutes.

94.   This internet bar is too expensive.

95.   I need to go to a news website .

96.   One of my friends has its own website.

97.   What is your e-mail address?

98.   Do you have e-mail?

99.   My server is having problems this morning.

100.  It is difficult to get some foreign websites in China.

101.  You can find a lot of information on the internet that is free.

102.  What are you doing on the internet that takes so long?

103.  Sometimes I just like surfing the net.

104.  There are many things on the internet that are inappropriate for a boy your age.

105.  Well, the internet is becoming available all over the world.  People are using it for business, education and just for fun.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.