" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Chương 25 NGHỈ NGƠI VÀ GIẢI TRÍ: NGAY CẢ THƯỢNG ĐẾ CŨNG NGHĨ MỘT NGÀY!

Filed under: Truyện chia sẻ — tonyfan @

Ngày bảy

* Mục tiêu của bạn:

Đạt mức quân bình.

Bạn đã làm việc vất vả và bạn đã hoạt động hết sức. Hãy dành một ngày để giải trí! Hãy thoải mái, hảy sôi nổi, hảy làm điều gì giúp bạn ra khỏi chính mình. Điều gì có thể tạo sự phấn khích nhất cho bạn?

“Thánh nhân quân tử là người không đánh mất tâm hồn trẻ thơ của mình”.

-MẠNH TỬ

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.