" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 21 TALKING ABOUT PEOPLE

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 21 TALKING ABOUT  PEOPLE

Crazy English – Lesson 21

301. What do you think of the new boss?

302. Do you mean Mr. Li?

303. Some people don’t listen to him.

304. Don’t get me wrong.

305. He seems like a pretty nice guy.

306. His uncle is very unusual.

307.  My co-worker is too loud.

308.  The new girl doesn’t do any work.

309.  His parents are too strict on him.

310.  My brother is always in trouble at school.

311. John is the best player we have.

312. Harold comes from Canada.

313. Luke has a very excitable nature.

314. Paul thinks driving too fast is exciting.

315. Sally doesn’t like spicy foods.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.