" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 31 MAKING A PHONE CALL

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 31  MAKING  A  PHONE  CALL

Crazy English – Lesson 31

451.   Thank you for calling Joe’s Pizza.

452.   Hello?

453.   Is that Ivy?

454.   This is Professor Smith.

455.   I’ll call you tomorrow.

456.   To who am I speaking?

457.   Who am I talking to?

458.   How can I direct your call?

459.   You’ve got the wrong number.

460.   What number is this?

461.   Who do you want to talk to?

462.   He isn’t here right now.

463.   Can I have him call you back?

464.   Can I call you back later?

465.   What number can I reach you at?

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.