" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 34 TALKING ABOUT PAST ACTIVITIES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 34  TALKING  ABOUT  PAST  ACTIVITIES

Crazy English – Lesson 34

496.   It kind of reminds me of that trip we took with Mom and Dad to Canada.

497.   I don’t remember how cold it was though.

498.   Where exactly did we go in Canada?

499.   How could I possibly forget?

500.   I didn’t run out of money.

501.   I used to like surfing.

502.  I once had a fever for almost a week.

503.   I broke my leg skiing five years ago.

504.   This reminds me of my trip to France.

505.   I’ve only been on an airplane once.

506.   I used to live in Mexico.

507.   I got in a car accident last year.

508.   My dog saved my life one time.

509.   I spent 3 years in the army.

510.   I loved to go fishing with my dad.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.