" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 41 ON THE CAMPUS

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 41  ON  THE  CAMPUS

Crazy English – Lesson 41

601. I was going over to the library to study.

602. I won’t get any studying done there at all.

603. I’m trying to finish the reading assignment for our physics class.

604. I’ve got to start preparing tonight.

605. The problem is that I missed two days of class last week.

606. I’ve got to go to baseball practice.

607. Are you going to the class meeting later?

608. How many classes have you missed so far?

609. He’s involved in too many sports and activities.

610. I’m going to the gym for a little bit.

611. What are you writing about for your class paper?

612. I’ve got to go meet a professor.

613. Do you want to study together?

614. I’m going to get some coffee in the dining hall.

615. The dean wants to meet my parents.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.