" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 43 AT THE PARTY

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 43  AT  THE  PARTY

Crazy English – Lesson 43

631. I’m really having a good time.

632. It’s too crowded to push my way through to the kitchen.

633. Do you know anybody at this party?

634. I’m going to have some fun while I’m here.

635. Why don’t we stay for about half an hour to see if anyone else arrives?

636. I think we’re out of beer.

637. Did anyone invite that guy?

638. These parties are always so popular.

639. There are too many older students here tonight.

640. Should I go talk to that girl over there?

641. Can you tell me where the bathroom is?

642.  I think some people are leaving to go to another party.

643. You should slow down with the drinking.

644. I’m tired, so I’m going home.

645. It’s always the same faces at these parties.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.