" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 11 MOVIES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 11  MOVIES

Crazy English II – Lesson 11

151.  That film is number one in the country right now.

152.  I think that this film is that actor’s best film.

153.  I was too scared to watch some scenes.

154.  I think the special effects were incredible.

155.  The movie was a little different from the book it was based on.

156.  I think young children shouldn’t see this movie.

157.  My uncle likes old movies better.

158.  My teacher is very smart, but he likes simple action movies.

159.  The director is very young, but already famous.

160.  Foreign films are too strange for my taste.

161.  What kind of movies do you like to watch?

162.  Do you like science-fiction movies?

163.  Why don’t we check the newspaper listings for movie show times?

164.  Why would you want to see a movie that you know nothing about?

165.  I’ve seen all his movies and collect pictures and magazine articles about him.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.