" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 17 Sightseeing

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 17  Sightseeing

Crazy English II – Lesson 17

241.  Have you ever seen the Grand Canyon?

242.  The view is wonderful from up here.

243.  Let’s go watch the sunset.

244.  It’s hard to get a picture in this light.

245.  The crowds spoiled the scenery.

246.  The paved road up to the mountain ruined the sense of nature.

247.  I want to see the desert in western China.

248.  He said that the coast was beautiful at sunrise.

249.  The train goes through some beautiful country.

250.  Winter is the best time to visit because the snow is so beautiful.

251.  Where should we go for our vacation this year?

252.  I agree that Disney World is a great place for children and they would have a lot of fun, but. . .

253.  It’s important for the kids to see such an important American landmark.

254.  It’s very popular and they only give a limited number of tours a day.

255.  Part of sightseeing is tasting new foods from different places.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.