" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 27 DISAPPOINTMENT

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 27  DISAPPOINTMENT

Crazy English II – Lesson 27

391.  I didn’t get the job I wanted.

392.  I’m really disappointed in this movie.

393.  The team’s performance was disappointing.

394.  I hate to disappoint you.

395.  This meal is rather disappointing.

396.  He was disappointed with the hotel’s service.

397.  I expected better from you.

398.  She was disappointed in herself.

399.  I waited for two hours and no one came to meet me.

400.  This vacation did not go as well as expected.

401.  The world won’t end or anything like that, but I still feel pretty sad.

402.  I just found out that I didn’t get into one of the study abroad programs I applied for.

403.  I don’t think it will lift my spirits but I’ll give it a try.

404.  This doesn’t help me to get over my disappointment.

405.  I guess I will for your sake, but I still don’t like losing.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.