" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 28 ANGER

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 28  ANGER

Crazy English II – Lesson 28

406.  I’m so mad at you right now.

407.  He was enraged by the accident.

408.  Your mom is going to be furious when she finds out what happened.

409.  My boss was pretty upset at me today.

410.  I need to better control my temper.

411.  My uncle has a pretty bad temper.

412.  It won’t help anything if you get angry.

413.  His face was red with anger.

414.  Mistakes are often made in the heat of anger.

415.  Why are you so angry with me?

416.  You seem upset, has something happened?

417.  Tom and I were supposed to meet at the movie theatre, but he never showed up.

418.  Maybe I won’t stop being friends with him, but I’m still going to tell him off.

419.  I was simply too mad to think straight.

420.  I’ve never been so furious in my entire life!

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.