" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 3 HOBBIES AND PASTIMES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 3  HOBBIES  AND  PASTIMES

Crazy English II – Lesson 3

31.   I like to read books in my spare time.

32.   Collecting stamps is a relaxing pastime .

33.   My uncle likes to go fishing.

34.   He has soccer practice every afternoon.

35.   I enjoy hiking in the mountains.

36.   Have you ever gone skiing ?

37.   What do you like to do for fun?

38.   Everyone needs to relax after work.

39.   Let’s go play basketball at the gym.

40.   I like to collect antiques .

41.   My favorite hobby is bungee  jumping.

42.   What do you like to do in your free time?

43.   I really like adventure stories. I especially like the ones where people travel to far off places and they meet very different cultures.

44.   I was wondering if you could tell me where you find baseball cards to collect.

45.   I hope my son enjoys this hobby as much as you seem to.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.