" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 37 FLATTERY

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 37  FLATTERY

Crazy English II – Lesson 37

541.  You haven’t aged one bit.

542.  That dress looks marvelous on you.

543.  Don’t try to impress me with flattery.

544.  I’m not fooled by your false compliments.

545.  You played that piece wonderfully.

546.  You sing like an angel.

547.  He’s the best ball player I have ever seen.

548.  You are our most valuable worker.

549.  We are very impressed with your work.

550.  You have the best yard in the neighborhood.

551.  You are just the person I was hoping to run into.

552.  Because your smile brightens up my day.

553.  Can’t I just enjoy your company?

554.  I really like that dress you are wearing.

555.  I just wanted to let you know how well I think you are running the office.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.