" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 47 MYSTERIOUS EXPERIENCES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 47  MYSTERIOUS  EXPERIENCES

Crazy English II – Lesson 47

691. My aunt said she once saw a ghost.

692. What was that noise?

693. I think there’s something in the darkness.

694. No one knew what happened to Simon.

695. The killer’s identity remained unknown.

696. The police don’t know who took the jewels.

697. Her recipe is good because of the secret ingredient.

698. His job in the war is still a secret.

699. She says that she can predict someone’s future.

700. Some people believe that aliens visit Earth from other planets.

701. Truthfully, there have been some unexplained occurrences around the house.

702. Mysterious noises like you heard that seem to have no natural causes.

703. Doors that seem to close on their own and objects that get moved around but not by human hands.

704. A couple of months ago, a friend and I went to a psychic just for a few kicks.

705. Not everything that happens in the world can be explained.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.