" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 59 FAILURE

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 59  FAILURE

Crazy English II – Lesson 59

871.  I’m sure I just failed that exam.

872.  Terry just lost that account for our company.

873.  He gambled away most of his savings.

874.  The cook ruined this meal.

875.  The attempt ended in complete failure.

876.  She failed to find any solution to the problem.

877.  I can’t find any kind of job in this town.

878.  Tim finished last in the race.

879.  Bill lost the election for mayor.

880.  He couldn’t finish the report on time.

881.  During the talent portion, my voice broke when I went to go for a high note.

882.  I did get a new job, but then I got fired.

883.  I can’t believe I failed so horribly.

884.  At least you learned a valuable lesson about not getting in over your head.

885.  I lost my job, so I couldn’t afford to live on my own anymore.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.