" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 8 SPORTS

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 8  SPORTS

Crazy English II – Lesson 8

106.  Everyone is watching the World Cup right now.

107.  Soccer is the American word for football.

108.  I’m tired after this afternoon’s game.

109.  The referee should have called a foul.

110.  Pass me the ball.

111.  I have to run faster.

112.  Do you think we can still win?

113.  This team has practiced hard all season.

114.  I hurt my ankle in the last game.

115.  Aren’t you worried that coach is going to cut you from the team?

116.  You are the star wide receiver and I don’t know if we could win if we lost you.

117.  What do you think our chances are of going to the championships?

118.  I prefer sports where people have to work as a team, instead of fighting.

119.  Boxers train very hard for many years in order to be in the Olympics .

120.  In a team sport, one person cannot take all the credit.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.