" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 52 AT THE OFFICE

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 52  AT  THE  OFFICE

Crazy English – Lesson 52

766  Please have a seat.

767. How do you feel about working on weekends?

768. The yacht market is slow this time of the year.

769. You haven’t made a single sale in the past 3 weeks.

770. I’ll try to help you make a dent in some of that work.

771. How does this fax machine work?

772. Is the repairman coming to fix the photocopier?

773. I’m going on a break to get some coffee.

774. These accounts need to be paid immediately .

775. I heard there’re going to lay off some people this quarter.

776. Sales have gone way up this month.

777. I left the papers on my desk.

778. We need to cut costs somewhere in this office.

779. Has the outgoing mail left for the day?

780. Can someone answer that phone?

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.