" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Đoán Tính Cách Qua Tháng Sinh

Filed under: Bói Các Kiểu — tonyfan @

Nam

Tháng 1 ít nói ,cộc cằn

Tháng 2 suy nghĩ rộng

Tháng 3 hiền ,ít nói ,nghịch

Tháng 4 hay cười ,vui vẻ ,ít nói

Tháng 5 ít nói ,trầm lặng ,hiền

Tháng 6 hay nói ,dễ dãi

Tháng 7 giao thiệp rộng ,hay suy nghĩ ,vui vẻ

Tháng 8 hay nói ,hiền ,nghĩ sâu

Tháng 9 hay cười luôn

Tháng 10 giận lâu ,ít nói

Tháng 11 ưa nhìn ,hiền ,ko vui

Tháng 12 dễ tính ,ưa cười

Nữ

Tháng 1 hay suy nghĩ ,hờn mát

Tháng 2 hay khóc ,hay giận

Tháng 3 tính trầm lặng

Tháng 4 vui vẻ ,hay cười

Tháng 5 ít nói, hiền ,mơ mộng

Tháng 6 tính nóng ,hay cười

Tháng 7 giao thiệp rộng ,hay suy nghĩ ,vui vẻ

Tháng 8 tính trầm lặng , vui ,dễ tính

Tháng 9 hay cười ,ít nói

Tháng 10 hay suy nghĩ ,mơ mộng

Tháng 11 hay buồn ,hay suy nghĩ sâu

Tháng 12 hay giận ,hay làm nũng

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.